Page 6 - Bebe vole papati - Pripremljeno za bebe. Jedimo svi!
P. 6

      O sigurnom odabiru namirnica i proizvoda široke potrošnje te utjecaju kemijskih toksina na rast i razvoj djece UVOD Zahvaljujući snažnoj ekspanziji industrijskih tehnologija, globalizaciji i povećanju trgovine, proteklih se desetljeća ljudi, ali i ostala živa bića, susreću s velikim brojem kemijskih spojeva. Povećan je njihov broj, ali i količina, te se sve češće pokušava pro- cijeniti njihov utjecaj na zdravlje čovjeka. U nekim se studijama procjenjuje da u oko 85 % bolesti postoji znatan utjecaj okolišnih čimbenika. Procjena utjecaja znatno je otežana zbog brojnosti i raznovrsnosti kemijskih spojeva te varijabilnosti duljine i ukupne količine ekspozicije. I konačno, postoji razlika u specifičnosti učin- ka s obzirom na razvojni stadij čovjeka, pri čemu su razdoblja od začeća do prve godine nakon rođenja najosjetljivija i vjero- jatno imaju cjeloživotne učinke. Često se zaboravlja da gotovo sve što majka unosi tijekom trudnoće i dojenja biva preneseno posteljicom ili njezinim mlijekom djetetu. Štoviše, neke poten- cijalno škodljive tvari su koncentrirane, tako da se u majčinom mlijeku mogu nalaziti u 30 puta većim koncentracijama nego u hrani koju majka konzumira. Stoga, tijekom trudnoće i dojenja majka treba konzumirati prirodne namirnice (manje industrijski obrađene) iz ekološkog (organskog) uzgoja. Prehrana treba biti uravnotežena i nema znanstvenog utemeljenja izbjegavanje određenih vrsta namirnica (npr. svježeg voća ili lisnatog povrća s namjerom smanjivanja intenziteta dojenačkih grčeva). Treba težiti raznovrsnoj i uravnoteženoj prehrani. Slijedom navedenog, od značaja je smanjiti izloženost po- tencijalno škodljivim tvarima tijekom trudnoće, dojenja i ranog djetinjstva. Posljedično se umanjuju izgledi za nastanak proble- ma u rastu, razvoju i zdravlju tijekom ostatka života. Kako biste se lakše snalazili i omogućili sigurniji odabir hrane, odjeće, koz- metike i općenito životnih stilova, slijedi pregled najznačajnijih škodljivih toksina s kojima se ljudski organizam susreće u sva- kodnevnom životu. KEMIJSKI SPOJEVI KOJI INTERFERIRAJU S ENDOKRINIM SUSTAVOM Endokrini disruptori su kemijski spojevi koji mogu imitirati hormonsko djelovanje ili utjecati na djelovanje tjelesnih hormo- na. Najčešće imitiraju djelovanje estrogenih hormona i mogu se pronaći u brojnim proizvodima namijenjenim širokoj upotrebi, kao što su plastične boce i posude, limenke, deterdženti, uspori- vači vatre, igračke, kozmetika i pesticidi. Navedeni spojevi imaju potencijal promjene hormonske ravnoteže koja je nužna za nor- malan rast i razvoj. Bisfenol A (BPA) jedan je od predstavnika ove skupine. Ri- ječ je o vrlo rasprostranjenom spoju koji se upotrebljava u pro- izvodnji predmeta od plastike i epoksi-smola. Njegova je uloga usporiti gorenje plastike. U većini radova najviše je zabrinutosti zbog plastičnih bočica za hranjenje dojenčadi, plastične amba- laže za osvježavajuća pića i PVC vodovodnih cijevi. Budući da se BPA kontinuirano otpušta iz plastike, te s obzirom na sve veću ko- ličinu nezbrinutog plastičnog otpada, nalazimo ga u sve većim koncentracijama u podzemnim i nadzemnim vodotocima. La- boratorijska istraživanja pokazuju nedvojbeni utjecaj na repro- duktivne organe, središnji živčani sustav, prijevremeno spolno sazrijevanje, poremećaj u razvoju žlijezdnog tkiva dojke, razini testosterona i spermatogenezi te ima utjecaj na poremećaj po- našanja (povećava agresivnost). Klinička istraživanja potvrđuju te nalaze i upozoravaju na mnoštvo drugih poremećaja koji su vjerojatno uzročno-posljedično povezani s povećanim unosom BPA-a (neurorazvojni poremećaji, zloćudne bolesti, dijabetes, bo- lesti srca i jetre te štitnjače). Insekticidi u svojoj skupini također sadrže kemijske spoje- ve koji utječu na funkciju endokrinog sustava. Iako su već tridese- tak godina zabranjeni za upotrebu, još su uvijek prisutni u okoli- šu i ljudskim tkivima. DDT je jedan od predstavnika iz navedene skupine. U istraživanju Centra za zdravlje žena i djece američkog Instituta za javno zdravstvo u Berkeleyu, Kalifornija, utvrđeno je da djevojčice koje su bile izložene tom insekticidu tijekom prvih 4   


   4   5   6   7   8